Vår historia

Bakgrund

Församlingen har sin bakgrund i den väckelserörelse som växte fram i Sverige under andra hälften av 1800-talet. Då bildades både en Baptistförsamling och en Missionsförsamling i Sköllersta. Baptistförsamlingen hade sin verksamhet i Testa kapell och Missionsförsamlingen i Kävesta missionshus.

Samgående

I början av 1970-talet fördjupades gemenskapen mellan församlingarna på olika sätt. Detta ledde till att man 1976 byggde en gemensam kyrka i Sköllersta samhälle, som vid den tiden växte genom omfattande villabebyggelse. Kyrkan fick namnet Larslundskyrkan efter ett tidigare gårdsnamn i närheten. 

Equmeniakyrkan

2011 gick Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan samman och bildade Equmeniakyrkan. I och med detta blev församlingen en del av den kyrkan. 2015 ändrade församlingen namn till Larslundskyrkan Sköllersta, och sedan dess har alltså kyrkobyggnaden och församlingen samma namn.